:

Regulamin Sklepu Internetowego

 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
  1. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą
   z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Biventi;
  5. Sklep internetowy, Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://biventi.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia lub zawierać Umowę sprzedaży;
  6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Biventi a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);
  9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
   o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  1. Postanowienia ogólne
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://biventi.pl jak również instrukcję obsługi towaru: szkatułka faraday box.
  3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  4. Sklep internetowy, działając pod adresem https://biventi.pl, prowadzony jest przez Biventi sp. z o. o., ul. Myśliwska 617, 43-376 Godziszka, NIP: 9372725307, REGON: 384807943, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000812619, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł (dalej: „Biventi”).
  5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  – warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

  – zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;

  – instrukcje użytkowania szkatułki faraday box.

  1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer osobisty, laptop, smartfon, tablet.
  2. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
  3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Biventi zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
  4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu pod adresem: https://biventi.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

  III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

  1. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie internetowym, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i po dokonaniu jego akceptacji.
  2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w Sklepie internetowym usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  – korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

  – niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  – korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  – niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  – korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Biventi,

  – korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

  1. Instrukcja obsługi towaru: szkatułka faraday box
  2. Szkatułka faraday box została wyprodukowana przez Xiamen Ming Hui Industry Limited z siedzibą w Xiamen w Chinach.
  3. Właściwe użytkowanie szkatułki faraday box pozwala na blokowanie fal wytwarzanych przez kluczyki samochodowe z systemem KeyLess.
  4. Szkatułka faraday box przy zachowaniu zasad wskazanych w pkt. IV niniejszego Regulaminu blokuje następujące rodzaje fal: GPS, WIFI, GSM i 4G.
  5. W celu właściwego użytkowania produktu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
  • Umieścić kluczyki samochodowe z systemem KeyLess wewnątrz pudełka.
  • Zamknąć szczelnie górną pokrywę, tak aby szara wkładka nie była widoczna.
  • Zatrzasnąć przymocowany do pudełka zamek znajdujący się na górnej pokrywie, aż do momentu kliknięcia.
  • W celu poprawnego działania produktu, należy każdorazowo zatrzaskiwać przymocowany do pudełka zamek.
  1. Szkatułka zamknięta zgodnie z powyższymi zasadami, powinna zostać umieszczona w miejscu niedostępnym dla osób nieuprawionych, celem uniknięcia jej kradzieży.

  Ze względu na to, iż istnieje wiele sposobów na kradzież samochodów, Biventi zastrzega, iż szkatułka faraday box nie daje 100% gwarancji, że samochód nie stanie skradziony z użyciem nieznanych Biventi technik kradzieży.

  1. Biventi zastrzega, że szkatułka faraday box nie chroni przed kradzieżami, które nie są związane z uruchomieniem pojazdu, odholowaniem lub innymi sposobami zmiany lokalizacji pojazdu. Szkatułka faraday box nie chroni również przed zawłaszczeniem pojazdu w wyniku wdarcia się do środka, uruchomienia z wykorzystaniem innych elementów, niż klucze zapewnione przez producenta i dołączone do danego modelu.
  1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://biventi.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
  6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
  7. Informacje o Towarze podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Biventi Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
   Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
  9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://biventi.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
  1. Dostawa
  2. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  3. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Nie ma możliwości osobistego odbioru zamówionego Towaru zakupionego od Biventi.
  4. Koszty dostawy zostaną wskazane każdorazowo w czasie składania Zamówienia.
  5. Termin realizacji dostawy wynosi około 2 dni roboczych i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
  6. W przypadku zakupu Towaru przez Konsumenta za pośrednictwem Sklepu internetowego, Biventi ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, należy możliwie jak najszybciej zgłosić wadę u doręczyciela i kontakt z Biventi.

  VII. Ceny i metody płatności

  1. Cena Towaru podawana jest w polskich złotych i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cło oraz wszelkie inne składniki.
  2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za pośrednictwem portalu: „Przelewy24”. W przypadku skorzystania przez Klienta z portalu, o którym mowa w zdaniu poprzednim pobierana jest opłata w wysokości 1,9%, która wliczona jest w cenę produktu. Klient może również wybrać opcję wysyłki towaru za pobraniem, za którą zapłaci dopiero przy odbiorze.

  VIII. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

  1. Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Biventi w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub osoba trzecia objęła Towar w posiadanie.
  2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Biventi oświadczenie
   o odstąpieniu od umowy drogą pisemną na adres: Biventi sp. z o. o., ul. Myśliwska 617, 43-376 Godziszka lub elektronicznie na adres: biuro@biventi.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument otrzyma od Biventi zwrot płatności za Towar, wyłączając koszty dostarczenia Towaru niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia,
   w którym Biventi zostało poinformowane o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Biventi zastrzega, że może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Biventi dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument jest zobowiązany do odesłania lub przekazania Towaru na adres: Biventi sp. z o.o., ul. Myśliwska 617, 43-376 Godziszka. Towar winien być odesłany lub przekazany niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Biventi o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin powyższy, uznaje się za zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany lub przekazany przed upływem terminu 14 dni. Biventi nie ponosi kosztów zwrotu Towaru. Przesyłki pobraniowe z obowiązkiem zapłaty nadane na adres Biventi, nie będą przez Biventi odbierane. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  5. WyjątkiPrawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

   – umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   – umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

   – umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   – umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   – umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania na-prawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

   – umowy zawartej na aukcji publicznej.

  1. Reklamacje dotyczące Towarów

  Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

  1. Biventi zobowiązuje się dostarczyć Towar wolny od wad.
  2. W zakresie odpowiedzialności z wady rzeczy sprzedażnej obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności rękojmia za wady w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
  3. Reklamacje można składać:
  • na piśmie na adres: Biventi sp. z o. o., Myśliwska 617, 43-376, Godziszka.
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@biventi.pl.
  1. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile Biventi uzna to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, Konsument zobowiązany jest na koszt Biventi dostarczyć wadliwy Towar pod wskazany w ust. 3 pkt 1 adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie Towaru byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument zobowiązany jest udostępnić Towar w miejscu, w którym się on znajduje. Biventi zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
  2. Biventi ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru Konsumentowi.
  3. W składanej reklamacji Biventi zaleca:
  • podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  • określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz
  • podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Biventi.

  Określone w pkt. 1) do 3) powyżej zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

  Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

  W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi i za wady Towaru zostaje wyłączona.

  1. Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie

  Biventi nie jest producentem Towaru, jednak każdy Towar dostępny w Sklepie objęty jest dodatkowo gwarancją Biventi jako sprzedawcy. Biventi ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej dołączonej do Towaru.

  Producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

  Każdy Towar dostępny w Sklepie objęty jest niezależną odpowiedzialnością Biventi na podstawie ustawowych przepisów o rękojmi za wady. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

  1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  2. Biventi podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  3. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach
   w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane
   z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: biuro@biventi.pl
  4. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
  5. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

  XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
   Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.). Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.). Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym:

  https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

  XIII. Postanowienia końcowe

  1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Biventi a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Biventi.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają odpowiednie zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

  Załącznik nr 1 do Regulaminu – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  – Adresat Biventi sp. z o.o., Myśliwska 617, 43-376 Godziszka , biuro@biventi.pl

  – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

  – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

  – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

  – Adres konsumenta(-ów)

  – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  – Data

  (*) Niepotrzebne skreślić.

Scroll to top